Provincie Groningen

De provincies voeren een eigen cultuurbeleid, vastgelegd in vierjarige cultuurnota's. De provinciale cultuurinstellingen voeren dit beleid uit. Provincies hebben soms subsidieregelingen voor cultuureducatie. Scholen (en culturele instellingen) kunnen hiervoor aanvragen doen.

Cultuurbeleid Groningen
Cultuur in de provinciale coalitieakkoorden, Cultuurnetwerk Nederland, 2011
Collegeprogramma 2011-2015
Cultuurbeleid op Provinciegroningen.nl
Cultuurnota 2009-2012

Provinciale instelling
KunstStation C is het bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen. KunstStation C ondersteunt scholen voor primair en voortgezet onderwijs (onderbouw) bij alle facetten van cultuureducatie: beleid, activiteitenplan, scholennetwerken, deskundigheidsbevordering (PO) en bij subsidieaanvragen. Tevens is KunstStation C intermediair tussen scholen en de Groningse culturele omgeving. De missie van KunstStation C is dat alle leerlingen in één ononderbroken leerlijn kennisnemen van en deelnemen aan kunst-, erfgoed- en media-educatie. (Bron: Zicht op... provinciale instellingen cultuureducatie)
Meer informatie

logos